Perfil do contratante

A Fundación Universidade de Vigo, como entidade que forma do sector público, está sometida ao cumprimento da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público.

Contratos menores exercicio 2022:  información na seguinte ligazón

Contratos menores exercicio 2021:  información na seguinte ligazón

Contratos menores exercicio 2020:  información na seguinte ligazón

 

Procedementos de contratación:

[Xa resolta] Subministro de 3 equipos multifunción-fotocopiadoras para a Fundación Universidade de Vigo. Consulte Plataforma de Contratación do Sector Público na seguinte ligazón

Procedemento de contratación anterior a entrada en vigor da Lei 9/2017:

[Xa resolta] Procedemento negociado sen publicidade, tramitación ordinaria e documentalmente simplificada, do subministro, na modalidade de renting, de tres fotocopiadora multifunción para a Fundación Universidade de Vigo. Consulte a resolución  no seguinte ligazón

 

Encargos de xestión:

Encargos de xestión 2022: datos económicos e documentos de encargo.

Encargos de xestión 2021: datos económicos e documentos de encargo.

Encargos de xestión 2020: datos económicos e documentos de encargo.