Centro de Linguas

O Centro de Linguas nace no ano 2004 para promover e desenvolver actividades de formación en linguas modernas, atendendo ás necesidades lingüísticas da comunidade universitaria e da súa contorna próxima.

Hoxe é un referente no ensino de linguas e na acreditación de nivel de idioma, estando certificados polas entidades de acreditación máis recoñecidas (Instituto Cervantes, ACLES, TOEFL, etc).

O CDL realiza:

 • Cursos de idiomas. Impartimos cursos cuadrimestrais e intensivos de moitas linguas modernas (consulta na súa web cales ofrecemos neste momento). O Centro de Linguas imparte todos os niveis do Marco Común Europeo de Referencia (A1, A2, B1, B2, C1 e C2).
 • Cursos específicos de preparación de exames oficiais (DELE, Cambridge, TOEFL). Preparamos para a realización dos distintos niveis dos exames oficiais.
 • Centro formador de formadores: Curso de metodoloxía da ensinanza de español como Lingua estranxeira, homologado polo Instituto Cervantes.
 • Centro acreditador de ACLES. Realización de exames de acreditación de nivel de idiomas CertAcles:
  • Inglés: niveis B1, B2 e C1
  • Alemán: nivel B1
  • Francés: nivel B1
  • Español: niveis B1 e B2.
 • Centro examinador de DELE (Diploma de Español como lingua estranxeira) do Instituto Cervantes (Niveis A1, A2, B1, B2, C1 e C2); e centro examinador de TOEFL e IELTS.
 • Centro formador e acreditador para a docencia en inglés. O CdL imparte cursos específicos para impartir docencia en inglés, e baixo a dirección académica da Universidade de Vigo realiza o exame de acreditación HELA (Higher Education Lecturing Accreditation).
 • Formación a medida. No CdL elaboramos planes académicos específicos e adaptados ás necesidades dos nosos usuarios, empresas e entidades que requiren formación especializada ou fixan obxectivos adaptados á súa organización. Podes coñecer traballos desenvolvidos nesta liña no apartado formación a medida.