IEBTs

INICIATIVAS DE EMPREGO DE BASE TECNOLÓXICA

A FUVI asesora na cualificación de proxectos empresarias como IEBT a través do programa de apoio ás IEBTs da Xunta de Galicia (Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade) realizando labores de apoio e asesoramento técnico aos emprendedores/as, tanto no plan económico-financieiro, como na posta en marcha dos proxectos e na tramitación dos expedientes de solicitude de cualificación de Iebt a través da verificación da documentación presentada, a realización dun informe técnico sobre o proxecto para o Comité de IEBTs.

O obxectivo deste programa da Xunta de Galicia é impulsar o desenvolvemento de proxectos empresariais innovadores con orientación científica e tecnolóxica, xeradores de emprego a través de dúas vías:

 1. Asesorando e acompañando aos/ás promotores/as durante a fase inicial de preparación e lanzamento da actividade.
 2. Concedendo axudas e subvencións aos proxectos empresariais que previamente son cualificados como IEBTs.

PRIMEIRO PASO: CUALIFICACIÓN DO PROXECTO COMO IEBT

Quen pode solicitar a cualificación como IEBT?

Os promotores de proxectos empresariais e as empresas constituídas cunha antigüedade inferior a un ano dende a data de presentación da solicitude, sempre que non iniciasen actividade.

Para obter a cualificación de IEBT

 1. Debe tratarse dun proxecto empresarial cuia actividade, produto ou servizo teña carácter innovador e contido científico ou base tecnolóxica.
 2. Proxectos de creación de Novas Empresas privadas, incluíndo a autónomos e autónomas, con centros de traballo en Galicia que soliciten a cualificación de Iniciativas de emprego de base tecnolóxica (IEBT).
 3. Que se prevea  a creación de  emprego estable. Para ter dereito á axuda de creación de emprego estable, todos os traballadores polos que se solicita a axuda, deben estar desempregados (inscritos como demandantes de emprego)  aínda que sexa traballadores a tempo parcial ou autónomos.
 4. Un de cada catro traballadores ( 25%) mínimo deben ser titulados universitarios.
 5. Viabilidade técnica, económica, financeira e comercial do proxectos.

Aquí podes descargar un resumo do procedemento de cualificación de IEBT resumo para a cualificación de IEBTs dun proxecto .

Prazo para a solucitude de Cualificación IEBT: aberto

Procedemento

 1. Entrevista previa do persoal técnico co promotor do proxecto para realizar a primeira revisión da idea e avaliar se un proxecto é candidato á IEBT.
 2. Asesoramento para cumprimentar o plan de empresa.
 3. Comprobación da viabilidade económica, financeira e técnica, mediante a revisión da memoria técnica e económica do proxecto empresarial.
 4. Emisión dun informe sobre o proxecto que deberá incluírse na solicitude de cualificación como IEBT que se remite á Xunta de Galicia.
 5. O promotor principal solicita a Cualificación do seu proxecto como Iniciativa de Emprego de Base Tecnolóxica ante a Dirección xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social.

Por último, avaliarase o proxecto no Comité de IEBT da Xunta de Galicia (órgano colexiado de carácter consultivo para a avaliación técnica dos proxectos).  Resolución positiva ou negativa do proxecto como IEBT

Documentos para descargar

Documentación para realizar a solicitude para cualificación como Iniciativa de Emprego Base Tecnóloxica da Xunta de Galicia:

Plan de empresa-Modelo de presentación

Plan económico-financieiro

Normativa IEBT -Cualificación IEBT

Normativa Cualificación IEBT – Corrección de erros

Solicitude IEBT:

 https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR340D

SEGUNDO PASO: UNHA VEZ CUALIFICADO O PROXECTO COMO IEBT. AXUDAS

As empresas de nova creación que foron cualificadas como IEBT poden solicitar as axudas que convocanse anualmente.

Prazo solicitudes axudas: Convocatoria anual.  2023:  30/09/2023.

Tipos de axudas e subvencións

 • Subvención á creación directa de emprego estable.
 • Axuda para o inicio e posta en marcha da actividade.
 • Subvención para a conciliación da vida persoal, laboral e familiar das persoas promotoras.
 • Apoio á función xerencial.

Orde de axudas IEBTS-2023

Resumo orde de axudas IEBTS 2023