Aviso legal

AVISO LEGAL ou CONDICIÓNS XERAIS DE USO

O acceso, navegación e utilización dos sitio web http://www.fundacionuvigo.es/ (en diante, o “Sitio Web”) implica a aceptación expresa e sen reservas de todos os términos das presentes Condicións de Uso, tendo a mesma validez e eficacia que calquera contrato celebrado por escrito e asinado.

A súa observancia e cumprimento será exixible respecto de calquera persoa que acceda, navegue ou utilice o Sitio Web. Si Vde. non está de acordo cos términos expostos, non acceda, navegue ou utilice o Sitio Web.

IDENTIFICACIÓN

 • Titular: FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO
 • Domicilio social: Campus Universitario – Área Comercial, Local A12, 36310 Vigo, Pontevedra
 • CIF: G36.826.030
 • Teléfono: 986 814 098
 • E-mail: fundacion@fundacionuvigo.es

OBXECTO

As presentes Condicións de Uso regulan o acceso, navegación e utilización do presente Sitio Web, sen prexuízo de que a FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO resérvase o dereito a modificar a presentación, configuración e contido do mesmo, así como as condicións requiridas para o seu acceso e/ou utilización. O acceso e utilización dos contidos do Sitio Web trala entrada en vigor das súas modificacións ou cambios supoñen a aceptación dos mesmos.

FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO resérvase o dereito a modificar os términos e condicións aquí estipuladas, total ou parcialmente, publicando calquera cambio na mesma forma en que aparecen estas Condicións de Uso ou a través de calquera tipo de comunicación dirixida aos usuarios.

Do mesmo xeito, informamos aos usuarios achega de cales son os seus dereitos e as súas obrigacións en relación cos contidos expostos a través do Sitio Web, logotipos e marcas utilizadas, así como as responsabilidades que poden derivarse do acceso ao Sitio Web.

Aos efectos da interpretación das presentes Condicións de Uso, entendemos que unha persoa pasa a ser usuaria no momento en que esta acepta as Condicións de Uso e a Política de Privacidade expostas no Sitio Web, bastando para iso que o visite.

DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO é titular ou, no seu caso, conta coas licenzas correspondentes sobre os dereitos de explotación de propiedade intelectual e industrial do Sitio Web, así como de todos os contidos ofrecidos no mesmo, incluíndo a propia plataforma, textos, fotografías ou ilustracións, logos, marcas, grafismos, deseños, interfaces, ou calquera outra información ou contido, e os servizos dispoñibles a través do mesmo.

As referencias a marcas ou nomes comerciais rexistrados, ou outros signos distintivos, xa sexan titularidade da FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO ou de terceiras empresas, levan implícita a prohibición sobre o seu uso sen o consentimento de FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO ou dos seus lexítimos titulares. En ningún momento, salvo manifestación expresa en contrario, o acceso, navegación ou utilización do Sitio Web e/ou dos seus contidos confire ao usuario dereito algún sobre signos distintivos nel incluídos.

Quedan reservados todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial sobre os contidos do Sitio Web e, en particular, queda prohibido modificar, copiar, reproducir, comunicar publicamente, transformar ou distribuír, por calquera medio e baixo calquera forma, a totalidade ou parte dos contidos incluídos no Sitio Web, para propósitos públicos ou comerciais, si non se conta coa autorización previa, expresa e por escrito de FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO ou, no seu caso, do titular dos dereitos correspondentes.

No caso de que o usuario envíe información de calquera tipo a FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO a través de calquera das canles habilitados ao efecto, o usuario declara, garante e acepta que ten dereito a facelo libremente, que dita información non infrinxe ningún dereito de propiedade intelectual, industrial, segredo comercial ou calquera outros dereitos de terceiros, e que dita información non ten carácter confidencial nin é prexudicial para terceiros.

O usuario recoñece asumir a responsabilidade, deixando indemne ao prestador por calquera comunicación que forneza persoalmente ou ao seu nome, alcanzando dita responsabilidade sen restrición algunha da exactitude, legalidade, orixinalidade e titularidade da mesma.

Se o usuario tivese coñecemento da existencia dalgún contido ilícito, ilegal, contrario ás leis ou que puidese supoñer unha infracción de dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial, deberá notificalo inmediatamente a FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO a través da dirección de correo electrónico fundacion@fundacionuvigo.es  para que esta poida proceder á adopción das medidas oportunas.

REGRAS DE USO DO SITIO WEB

Non está permitido e, por tanto, as súas consecuencias serán da responsabilidade exclusiva do usuario, o acceso ou a utilización do Sitio Web con fins ilegais ou non autorizados, con ou sen finalidade económica. En particular, e sen que o seguinte listado teña carácter absoluto, queda prohibido:

 • Usar o Sitio Web en forma algunha que poida provocar danos, interrupcións, ineficiencias ou defectos no seu funcionamento ou no ordenador dun terceiro;
 • Usar o Sitio Web para a transmisión, instalación ou publicación de calquera virus, código malicioso ou outros programas ou arquivos prexudiciais;
 • Usar o Sitio Web para recoller datos de carácter persoal doutros usuarios;
 • Usar o Sitio Web de forma ilegal, en contra da boa fe, a moral e a orde pública;
 • Acceder sen autorización a calquera sección do Sitio Web, a outros sistemas ou redes conectados ao Sitio Web, a ningún servidor de FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO, nin aos servizos ofrecidos a través do Sitio Web, por medio de pirateo ou falsificación, extracción de contrasinais ou calquera outro medio ilexítimo;
 • Quebrantar, ou intentar quebrantar, as medidas de seguridade ou autenticación do Sitio Web ou de calquera rede conectada ao mesmo, ou as medidas de seguridade ou protección inherentes aos contidos ofrecidos no Sitio Web;
 • Levar a cabo algunha acción que provoque unha saturación desproporcionada ou innecesaria na infraestrutura do Sitio Web ou nos sistemas ou redes de FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO, así como nos sistemas e redes conectados ao Sitio Web; ou
 • Impedir o normal desenvolvemento dun evento, concurso, promoción ou calquera outra actividade dispoñible a través do Sitio Web ou calquera das súas funcionalidades, xa sexa alterando ou tratando de alterar, ilegalmente ou de calquera outra forma, o acceso, participación ou funcionamento daqueles, ou falseando o resultado dos mesmos e/ou utilizando métodos de participación fraudulentos, mediante calquera procedemento, e/ou a través de calquera práctica que atente ou vulnere de ningún xeito as presentes Condicións de Uso.

O incumprimento de calquera das anteriores obrigacións polo usuario poderá levar aparellada a adopción por FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO das medidas oportunas amparadas en Dereito e no exercicio dos seus dereitos ou obrigacións, sen que medie posibilidade de indemnización algunha polos danos e prexuízos causados.

No caso de que Ud. atopase algunha información ou contido no Sitio Web que poida ser non adecuado, contrario á normativa vixente, ou contrario ás condicións dispostas no Sitio Web, rogamos que o poña en coñecemento inmediato de FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO a través dos diferentes medios dispostos para iso.

ENLACES A OUTRAS PÁXINAS WEB

FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO non controla os contidos, as políticas de privacidade ou as prácticas dos sitios web de terceiros nin asume responsabilidade algunha por estes.

O usuario recoñece e acepta que FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO non será responsable da dispoñibilidade dos sitios web ou recursos externos, e non subscribe ningún tipo de publicidade, produtos ou outros materiais ofrecidos a través devanditos sitios web ou recursos. Así como das perdas ou danos en que o usuario poida incorrer a consecuencia da dispoñibilidade dos mencionados sitios web ou recursos externos, ou a consecuencia da credibilidade que outorgue o carácter exhaustivo, precisión ou existencia de calquera tipo de publicidade, produtos ou outros materiais ofrecidos a través de devandito sitios web ou recursos.

ENLACES Á CANLE DO PRESTADOR NOUTRAS PLATAFORMAS E REDES SOCIAIS

FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO pon a disposición dos usuarios, a través de diferentes ferramentas e aplicacións, medios de enlace que permiten aos usuarios acceder ás canles e páxinas do Sitio Web que FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO mantén en diferentes plataformas e redes sociais pertencentes e/ou xestionadas por terceiros (p.ex. Facebook, Twitter, Linkedin, etc.). A inclusión destes enlaces no Sitio Web ten por único obxecto facilitar aos usuarios o acceso a devanditas canles nas diferentes plataformas e redes sociais.

O establecemento destas aplicacións non implica a existencia de relación algunha entre FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO e o titular, fabricante ou distribuidor da plataforma enlazada, como tampouco a aceptación e aprobación por parte de FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO dos seus contidos e/ou servizos, sendo o seu titular, fabricante ou distribuidor o único responsable dos mesmos.

En ningún caso FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO comparte con Facebook, Twitter ou calquera outra rede social que se incorpore no futuro ningún tipo de información privada sobre os seus usuarios, sendo a súa única finalidade a establecida nas presentes Condicións Xerais de Uso, así como na Política de Privacidade do Sitio Web. Neste sentido, toda a información que o propio usuario desexe proporcionar a estas plataformas será baixo a súa propia responsabilidade, non intervindo FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO en devandito proceso.

A activación e uso destas aplicacións pode conducir á identificación e autenticación do usuario (login/contrasinal) nas plataformas correspondentes, completamente externas ao Sitio Web e fóra do control de FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO. Ao acceder a devanditas redes externas, o usuario ingresa nunha contorna non controlada por FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO, polo que FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO non asumirá ningunha responsabilidade sobre a configuración de seguridade das devanditas contornas.

Dado que FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO non ten control algún sobre o contido aloxado en devanditas canles, o usuario recoñece e acepta que FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO non asume responsabilidade algunha polo contido nin polos servizos aos que o usuario poida acceder en devanditas páxinas, nin por calquera contido, produtos, servizos, publicidade, nin calquera outro material dispoñible nos mesmos. Por tal motivo, o usuario debe extremar a prudencia na valoración e utilización da información, contidos e servizos existentes nas canles enlazadas, e sobre a información propia ou de terceiros que queira compartir en devanditas canles.

CONDICIÓNS XERAIS DE USO DE PERFÍS SOCIAIS

Con estas Condicións Xerais de Uso FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO pretende que todos os usuarios finais coñezan cales son os seus dereitos e obrigacións desde o momento en que visitan os seus perfís sociais en Facebook, Twitter, e/ou en calquera rede social análoga.

Do mesmo xeito, FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO informa aos usuarios sobre os seus dereitos e obrigacións en relación cos contidos expostos a través dos seus perfís sociais, logotipos e marcas utilizadas, así como as responsabilidades que poden derivarse do uso do servizo.

FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO está profundamente comprometida con que o servizo funcione correctamente e conforme ás condicións acordadas cos usuarios. No entanto, en ocasións é posible que se produzan, (especialmente pola intervención de terceiros mal intencionados), situacións das que se puidesen derivar responsabilidades.

Neste sentido, a continuación indícanse aquelas situacións, a título enunciativo, máis non limitativo, nas que FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO non se fai responsable das actuacións dos usuarios, asumindo estes todas as responsabilidades que puidesen derivarse:

 1. No caso de que apareza publicada na rede social calquera información que non fose publicada ou compartida por parte de FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO, ou que no seu caso fose publicada por un terceiro alleo.
 2. No caso de que a rede social non se atope operativa por razóns técnicas imputables ao propietario da propia plataforma, terceiros ou causas imprevisibles ou de forza maior, sendo estas circunstancias responsabilidade da rede social, ou no seu caso do terceiro.
 3. No caso de que a rede social modifique as súas Condicións Xerais de Uso, políticas de privacidade ou modo de funcionamento, sendo estas circunstancias responsabilidade da rede social.
 4. No caso de que o usuario almacene, difunda, publique ou distribúa na rede social calquera tipo de material difamatorio, inxurioso, discriminatorio, que incite á violencia ou que sexa contrario á moral, a orde pública, os dereitos fundamentais, as liberdades públicas, o honor, a intimidade ou a imaxe de terceiros.
 5. No caso de que o usuario utilice a rede social para introducir datos, virus ou código malicioso nos equipos de FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO ou de calquera outro usuario.
 6. No caso de que calquera dos contidos accesibles a través dos perfís sociais de FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO fose contrario á normativa vixente, este comprométese a proceder á súa retirada inmediata, axiña que teña coñecemento desta situación.

FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO non se compromete a informar aos usuarios cando os seus comentarios e publicacións sexan obxecto de edición e/ou moderación; con todo poderá advertir e tomar as medidas oportunas para suspender e expulsar aos usuarios que envíen contido inapropiado periódica e sistematicamente. Aqueles usuarios que leven a cabo as mencionadas condutas en máis dunha ocasión, habendo sido suspendidos ou expulsados do servizo con anterioridade poderánselles impedir o uso do perfil social con carácter indefinido, supoñendo isto a expulsión definitiva do programa e o bloqueo permanente do usuario.

Así mesmo, FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO non garante a veracidade, fiabilidade, vixencia ou integridade do contido de terceiros que contén o seu perfil social ou calquera sitio enlazado. FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO non é responsable do contido dos sitios web non operados por FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO.

FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO recomenda aos usuarios que actúen con cautela, sentido común e sensatez ao utilizar o seu perfil social e que avalíen minuciosamente a veracidade, vixencia, integridade e pertinencia da información publicada a través do mesmo para os seus fins. Toda decisión que os usuarios adopten baseándose en devandita información correrá estritamente pola súa conta e risco.

O usuario, unha vez comece a seguir os perfís sociais de FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO, poderá publicar comentarios, enlaces, imaxes ou fotografías ou calquera outro tipo de contido, segundo as condicións da propia rede social. O usuario, en todos os casos, debe ser o titular dos mesmos, gozar dos dereitos de explotación de propiedade intelectual ou contar co consentimento dos terceiros afectados.

O usuario que decida compartir contidos no perfil social de FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO, debe ser consciente que as súas publicacións serán accesibles e xa que logo coñecidas polos outros usuarios, polo que el mesmo será o único responsable dos mesmos, así como das implicacións que isto puidese ter para a súa privacidade.

Para respostas a preguntas, queixas ou reclamacións, consúltese o sitio web corporativo de FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO, onde están dispoñibles as canles de información pertinentes.

FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO utilizará os seus perfís nas redes sociais para dar publicidade aos seus propios servizos. En todo caso, si a FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO decidise tratar os seus datos de contacto (perfil de usuario da rede social e/ou correo electrónico) para realizar accións directas de prospección comercial, será sempre, cumprindo coas esixencias legais da LOPD e da LSSI-CE.

Non terá consideración de publicidade o feito de recomendar a outros usuarios os perfís sociais de FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO para que tamén eles poidan estar informados da súa actividade.

No caso de que calquera detecte algún tipo de contido contrario á normativa vixente ou que pode ser prexudicial para os usuarios, a FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO roga que se lle notifique coa maior brevidade posible.

O usuario pode acceder en todo momento ás políticas de privacidade da propia Rede Social, así como configurar o seu perfil para garantir a súa privacidade.

RESPONSABILIDADES E GARANTÍAS

En consecuencia, FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO non garante nin se fai responsable das seguintes accións: a continuidade dos contidos do Sitio Web; a ausencia de erros en devanditos contidos; a ausencia de virus e/ou demais compoñentes daniños no Sitio Web ou no servidor que o fornece; a invulnerabilidade do Sitio Web e/ou a imposibilidade de vulnerar as medidas de seguridade que se adopten no mesmo; a falta de utilidade ou rendemento dos contidos do Sitio Web; e os danos ou prexuízos que cause, a si mesmo ou a un terceiro, calquera persoa que infrinxira as condicións, normas e instrucións que a FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO establece no Sitio Web ou a través da vulneración dos sistemas de seguridade do Sitio Web.

Iso no entanto, a FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO declara que adoptou todas as medidas necesarias, dentro das súas posibilidades e do estado da técnica, para garantir o funcionamento do Sitio Web e reducir ao mínimo os erros do sistema, tanto desde o punto de vista técnico como legal e organizativo.

Si o usuario tivese coñecemento da existencia dalgún contido ilícito, ilegal, contrario ás leis ou que puidese supoñer unha infracción de dereitos de terceiros, deberá notificalo inmediatamente á FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO para que esta poida proceder á adopción das medidas oportunas.

FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO non será responsable da veracidade, integridade ou actualización das informacións publicadas no Sitio Web provenientes de fontes alleas ao mesmo e non asumirá responsabilidade en canto a hipotéticos prexuízos que puidesen orixinarse polo uso das citadas informacións.

SUSPENSIÓN DO SITIO WEB

FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO resérvase o dereito a suspender, modificar, restrinxir ou interromper, xa sexa temporal ou permanentemente, o acceso, navegación, uso, aloxamento e/ou descarga do contido e/ou uso de servizos do Sitio Web, con ou sen previa notificación, sen que medie a posibilidade do usuario de esixir indemnización algunha por esta causa.

CONFIDENCIALIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidade co disposto na normativa vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal, todos os datos de carácter persoal facilitados durante a utilización do Sitio Web serán tratados de conformidade co disposto na Política de Privacidade que todo usuario debe aceptar expresamente para poder utilizar o Sitio Web.

SPAM

Queda absolutamente prohibido o SPAM, ou calquera fraude ou abuso na nosa páxina web. Este tipo de actitudes están penadas pola lei e os propietarios da WEB remitirán este tipo de abusos ás autoridades correspondentes.

XURISDICCIÓN

As presentes condicións xerais rexeranse pola lexislación española.

FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO e o USUARIO, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais da cidade de Vigo para cantas cuestións puidesen suscitarse ou accións exercitarse derivadas da prestación do servizo deste sitio web e dos seus servizos e contidos, e sobre a interpretación, aplicación, cumprimento ou incumprimento do aquí establecido.