FAQ sobre prácticas para estudantes

Empresas que teñen convenio de prácticas coa Universidade de Vigo

Si, podes atopalas nesta páxina da Área de Emprego da web da Uvigo.

Que consideramos como prácticas?

Considérase unha práctica aquela na que desenvolves funcións relacionadas cos estudos que estás a realizar.

Cantos créditos me corresponden polas prácticas?

Acude á Secretaría da túa Facultade para confirmar a equivalencia a créditos ECTS das horas de prácticas realizadas.

Cales son os dereitos e obrigas dos/as bolseiros/as?

Debes estar matriculado/a na UVigo, sexa como alumna/o de Grao, Licenciatura ou Máster con máis do 50% dos créditos superados e sen que se interrompa o horario lectivo.
Terás a obriga de poñerte en contacto co teu titor académico, sendo esta a persoa encargada de valorar, supervisar o plan formativo e facer o seguimento das túas prácticas.

Que teño que facer para que me convaliden créditos ECTs cando remato as prácticas?

Debes entregar os informes finais das prácticas orixinais na FUVI e unha copia de ditos informes ao titor académico, que será quen avalíe a práctica puntuándoa do 1 ao 10 e quen remitirá esta avaliación á secretaría da facultade.

Podo comezar as prácticas sen formalizar a documentación necesaria?

Non. Debes ter formalizada a práctica e á súa vez a empresa debe ter asinado o convenio de cooperación educativa coa UVigo. Esta formalización é imprescindible a efectos de seguros e outras obrigas legais.

Podo deixar unha práctica para comezar outra? 

Si, sempre que poidas acreditar causa xustificada, e a condición de que non excedas do tempo máximo permitido.

Que teño que facer se quero renunciar á práctica?

Comunicalo na Fundación Universidade de Vigo remitindo unha carta asinada na que se xustifique o por qué da renuncia das mesmas e entregando o informe final de prácticas.

Se quero realizar unhas prácticas nunha empresa concreta, que teño que facer?

Tes que poñerte en contacto coa FUVI para saber se a empresa ten un convenio coa UVigo. Se non é así, facilitarnos un email de contacto para a tramitación do convenio con esa empresa. De ti precisamos o teu CV, expediente e xustificante de matrícula.

Que fago se non atopo na web prácticas académicas externas extracurriculares que se axusten aos meus intereses?

Un estudante pode contactar pola súa conta cunha empresa ou institución que non teña convenio coa Universidade de Vigo e acordar con ela a realización dunhas prácticas académicas externas extracurriculares. Neste caso, o estudante deberá comunicar a situación á Fundación Universidade de Vigo e proporcionar os datos da entidade. A FUVI poñerase entón en contacto con ela para asinar un convenio que permita a incorporación do estudante.

Xa rematei a práctica e non me subiron as prácticas ao expediente. A onde me teño que dirixir para arranxalo?

Tes que dirixirte ao titor académico ou á secretaría da túa facultade.

Podo enviar por email a documentación solicitada nunha convocatoria de prácticas?

Non, precisamos que a documentación se envíe por correo postal ou se entregue en man indicando sempre a referencia da práctica.

Podo realizar prácticas extracurriculares se remato a carreira no medio do curso?

Si, a túa matrícula segue vixente todo o curso académico, ata o 31 de agosto.

Podo realizar dúas prácticas á vez?

Si, sempre e cando non teñas horario lectivo e non pases de 8 horas diarias.

Podo facer prácticas unha vez que presente o Proxecto Final de Grao?

Si, o PFG considérase como unha materia e segues sendo alumno/a ata o 31 de agosto.

Podo facer prácticas unha vez que presente o Proxecto Final de Carreira?

Neste caso para os estudantes do plan antigo o PFC non se considera unha materia e a súa matrícula remata logo da súa presentación.

A que nos referimos con horario lectivo?

É o teu horario de asistencia a clase, en caso de telo.

No caso de non ter horario lectivo, teño que facelo constar?

Si, neste caso mencionalo na carta de presentación ou no curriculum.