Que fago se non atopo na web prácticas académicas externas extracurriculares que se axusten aos meus intereses?

Un estudante pode contactar pola súa conta cunha empresa ou institución que non teña convenio coa Universidade de Vigo e acordar con ela a realización dunhas prácticas académicas externas extracurriculares. Neste caso, o estudante deberá comunicar a situación á Fundación Universidade de Vigo e proporcionar os datos da entidade. A FUVI poñerase entón en contacto con ela para asinar un convenio que permita a incorporación do estudante.